Window Sill

Window Sill

Window Sill

If the mood strikes ...