Window, Night

Window, Night

Window, Night

If the mood strikes ...